İKTİDARIN YENİ ÖZEL HAREKAT BİRİMİ

Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda yapılan değişlikle ÖZEL HAREKAT birimine alınacaklar için “Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaMAsının” yanlış olduğu yönündeki itirazı, Anayasa Mahkemesi oy çokluğu ile [1] reddetti.
[1] AYM üyeleri Hasan Tahsin Gökcan, Serdar Özgüldür ve Recep Kömürcü, karara katılmadılar.
***
Ek Madde 24–(Ek: 26/4/2005 –5336/2 md.)
Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere, Cumhurbaşkanıkararı ile polis meslek eğitim merkezleri açılabilir.
(Değişik ikinci fıkra: 27/3/2015-6638/25 md.) Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar. (Ek cümle: 15/8/2017-KHK-694/14 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/14 md.) Toplam kontenjanın %20’sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu da bu fıkrada belirtilen usule uygun olarak polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir.
(Ek fıkra : 15/8/2016-KHK-671/26 md.; Değişik fıkra: 3/10/2016-KHK-676/28 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6757/23 md.) Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, KAMU SEÇME SINAVI ŞARTI ARANMAKSIZIN, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.
***
Bu durumda, hiçbir objektif LİYAKAT ölçütü kullanılmamış olacak. Yani liyakatı dışlayan, siyasi, şahsi ilişklilerin etkili olduğu keyfi tercih ve uygulamalar ortaya çıkacak.
Zaten, üç üyenin muhalefet şerhinde, ‘liyakat’ vurgusu yapıldı. Şerhte, “Liyakat ölçütlerinin belinlenmesine engel olan, objektifliği sağlamaktan uzak ve emniyet teşkilatı kaynakları arasında MAKUL OLMAYAN BİR İSTİSNA öngören kuralın hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu kanaatine vardık” ifadelerine yer verildi.
Daha anlaşılır ifade ile, iktidar sahipleri, ‘KENDİLERİNE ÖZGÜ bir özel harekat ordusu’ kuracaklar.
Kaynaklar: