YÜKSEK HAHAM DEKLARASYONU

TALMUD’A GÖRE YAHUDİLİĞİN GERÇEK AMACI

Evveli, tarihteki yahuda krallığına dayanan siyonizm; ‘Der Judenstaat‘ (1896) kitabının yazarı Theodor Herzl tarafından Basel’de (1897) yeniden hortlatılmış ve insanlığın başına musallat edilmiştir.

1897’de “Ben Basel’de İsrail Devletini kurdum. En geç 50 yıl içinde bu gerçek olacak” diyen Herzl’in Basel Deklarasyonu işin görünür tarafıdır. Kamuoyundan gizlenen yani kapalı kapılar ardında siyonist elebaşları tarafından deklare edilenler ise kendi aralarında tutulmaktadır.

Herzl’in gizli programını alan yüksek hahamlar tarafından da yine kendi içlerinde kalmak üzere protokoller tebliğ edilmiştir.

cevat_rifat_atilhan_kitabi

1957 senesinde, Cevat Rifat ATILHAN tarafından kaleme alınan “Gizli Devlet ve Fesat Programı” adlı kitapta, aşağıdaki (kaynağı hep TALMUD’dur) protokol paylaşılmıştır:

Yeni Protokol: Dünya hakimiyeti için bütün Yahudilere gayet mahrem tebligat ve Amerika Yahudilerine “hakimiyetten” evvel son talimat:

1. Radyo, televizyon, gazeteler, sinema, mecmualar ve kitaplar üzerindeki büyük kontrolünüzü tevsi ediniz.

2. Hukuk, Tıp, Kimya ve buna benzer bütün tahsillerden, Yahudi olmayanları uzaklaştırınız ve Yahudileri bilhassa bu şubelerde tahsile ve okumağa teşvik ediniz.

3. Gayri Yahudilerin mektep ve kolilerini birer içtimaî ihtilal merkezi haline getiriniz. [*]

4. Gayri Yahudi peygamberleri gülünç şekle sokup onları terzil edecek mevzular icat ve aynı zamanda Yahudi olmayanlar arasında tefrika ve nifak çıkarınız. Din müesseselerini zayıflatmalı, fakat bizlere karşı da kendilerine kardeşlik hisleri telkin ediniz.

5. Bizden olmayanların kadın ve çocuklarının ahlaklarını ifsat ediniz.

6. Kanunları ve anayasaları yanlış şekillerde tefsir ederek mahkemelerini dahi iglak edip her yere şüphe ilka ediniz.

7. İçtimaî sınıflar arasında nifak ve mücadele tohumlarım ekiniz. Renkli ırkları diğer ırklara düşman kılınız.

8. Politikacıları satın alınız. Hükümetlerini çürütünüz.

9. Çeşitli aşılar ve suya katılan türlü yabancı maddelerle bizden olmayanları tımarhanelere atarak ve medenî hakları suiistimal ederek onları ifna ediniz.

10. Devlet adamlarını eliniz altında tutmağa çalışınız. (1)

11. Memleketlere girmek imkanlarını ve kanunlarını kolaylaştırınız.

12. Her vasıtaya müracaat ederek para üzerindeki diktatörlüğümüzü takviye ediniz.

13. Hükümetin, ordunun ve bahriyenin en can noktalarına Yahudileri yerleştiriniz.

14. Cumhuriyeti ortadan kaldırarak onun yerine demokrasiyi ikame ediniz. (2)

15. Türlü hile ve desise kullanarak işçileri elde tutunuz. Mitingler tertip ediniz. Grevler yaptırınız ve bu mevzuda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyiniz.

İşte bu usuller sayesinde bulunduğumuz memleketi inhıraza, ahlaksızlığa, iflasa, sivil harbe sürükleyip düşmanlarımızın sayısını azaltacağız ve memleketi istediğimiz istikamete sürükleyeceğiz.

Unutmayın ki; Bolşevik ihtilali bizi Rusya’nın efendisi yaptı. Son harb ise bizi Asya ve Avrupa’nın efendisi kıldı. Bundan yalnız İspanya hariç kaldı. Birleşmiş Milletler teşkilatı ISRAEL devletini meydana getirdi. Bize bahşedilen bu hazineyi dünyanın merkezi haline getireceğiz.

Eğer Yahudi olmayanlar tarafından yukarıda talimat ve program hakkında sorguya çekilirseniz, yukarıdaki malumatı tel’in edinip, reddediniz, bilmezlikten geliniz ve elinizden gelen her çareye başvurarak bu malumatın doğru olmadığına onları inandırmağa çalışınız. Bu mevzuda yemin edebilirsiniz. TALMUT size böyle emrediyor. İşbu program ve talimat gayri Yahudilerin eline geçmesinin birim için nasıl bir facia olacağını ayrıca ilaveye lüzum yoktur.

Hahamlar Merkez Komitesi

(1) Burada isimler de yazılı ise de bil neşrinden sarfı nazar ettik. Meraklılar orijinallerinden okuyabilirler.

(2) Bu sistem Yahudiler tarafından idare edilen sosyalizme [*] giden yoldur. İnanılması güç, normal kafalara ve idraklere sığması imkansız olan bu yepyeni fesat programının Amerikalılar tarafından ele geçirilen asıl nüshasının klişesi aynen kitaba konmuştur.

Cevat Rifat ATILHAN

[*] 26 Ağustos bloğu notları:

pS1. Üçüncü maddeyi kadro ihtilalcisi Fethullah’a ithaf ediyoruz: “3. Gayri Yahudilerin mektep ve kolilerini birer içtimaî ihtilal merkezi haline getiriniz.”

pS2. Liberalizm ile kapitalizm nasıl karıştırılıyorsa; benzer şekilde sosyalizm ile komünizm de birbirlerine karıştırılmaktadır.
Kapitalist olmayan liberal ekonomide, tekelleşmenin ve tröstlerin aksine; adil rekabet, girişimci özgürlüğü ve piyasa rengarenkliği, ürün seçme serbestliği vardır. (Ne var ki liberalizm ifadesi vahşi kapitalizmi şirin göstermek için kullanılmaktadır. Ona sebep biz de bu terimi kullanma yanlısı değiliz)
Marx’ın siyonizm için servis ettiği komünizmin ise, sosyalizm ile ilgisi yoktur. Katliamcı Beşir’in günümüz Sudan’ı ne kadar CUMHURİYET ise; soykırımcı Stalin’in eski SSCB’si de o kadar SOSYALİST’tir.
Gerçekte sosyalizm; laik, demokratik, cumhuriyetçi, ulusalcı-millici, milletçidir, birleştiricidir. (Bakınız: SOLULUSALCILIK nedir?)
Oysa KAPİTALİZM ve KOMÜNİZM, her ikisi de EMPERYALİSTTİR; globalleşme-küreselleşme ve/ya proleter demokrasi (proletarya diktatörlüğü) adı altında köleci, sömürgeci, vahşi, kan emici, faşisttir.
Kapitalist emparyalizm, etnik ve dini farklılıkları kaşıyarak; Komünist emperyalizm ise insanları kişiliksiz, kimliksiz kılarak;
– Hafızalardan MİLLET (ULUS) bilinci silmeye çalışırlar.
– Devletleri ULUSALCI (MİLLETÇİ-MİLLİCİ-MİLLİ) çizgiden uzaklaştırma amacındadırlar.
İşte siyonizm, birinde çok uluslu şirketler eliyle, diğerinde örneğin politbüro vb. merkezlerden dünyayı yönetir. Kendileri efendi, kalan herkes goyim’dir. Efendilerin merkezi ise BÜYÜK ISRAEL’dir.

26 Ağustos